Centar za rehabilitaciju "Fra Ante Sekelez" VRLIKA

Plan nabave za 2017

Plan i program rada i razvoja Centra za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijska izvješća 01.01. - 31.12.2016.

Registar važećih ugovora u 2016.g.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Izvješće o radu centra za 2016. godinu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra

Plan javne nabave za 2016.godinu

Plan i program rada i razvoja Centra za rehabilitaciju ˝Fra Ante Sekelez˝ Vrlika za 2016.godinu

Izvješće o radu Centra za rehabilitaciju ˝Fra Ante Sekelez˝ Vrlika za 2015.godinu

Financijsko izvješće Centra 01.01.2014-31.12.2014

KATALOG INFORMACIJA

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ - Vrlika s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.
Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ - Vrlika glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
 
Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.
Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ - Vrlika uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

 

Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ - Vrlika može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
 
- onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
- onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,
- povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

 

Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ - Vrlika uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka  koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.
 

Katalog informacija.doc 
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija.pdf
Odluka o imenovanju mjerodavne osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.pdf
Zahtjev za pristup informacijama.pdf